Regulamin sklepu

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży w sklepie internetowym następujące określenia oznaczają:

 1. Kupujący : konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupu e-booka, kurs

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na odległość za pośrednictwem strony Sprzedawcy, niezwiązana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, zarejestrowana w Holenderskim Rejestrze Handlowym lub rejestrze handlowym kraju pochodzenia odbiorcy;

 4. trwały nośnik danych – każdy środek techniczny umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy zapis i powielenie informacji skierowanych pod jego adresem;

 5. e-book: publikacja książkowa zapisana w formie elektronicznej

 6. odstąpienie od umowy – możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta przed upływem ustalonego terminu;

 7. Sprzedawca – osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty lub usługi, poprzez zawarcie na umowy na odległość, zarówno Konsumentom, jak i Przedsiębiorcom ; tu : Workway/Hr-owiec

 8. umowa zawarta na odległość – każda umowa dostawy towaru lub umowa o świadczenie usługi między Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość zawarta z wykorzystaniem wyłącznie jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

 9. technika komunikacji na odległość – środek, który może zostać użyty przy zawarciu umowy, niewymagający jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu;

 10. Ogólne Warunki – poniżej opisane Ogólne Warunki Sprzedaży.

§ 2. Dane Sprzedawcy

Katarzyna Sytniewska, prowadząca działalność handlowa pod nazwa Workway/Hr-owiec, z siedzibą w Apeldoorn pod adresem Gentiaanstraat 392, 7322CC

Numer telefonu: +31 64455959

Mail: kasia@hr-owiec.pl

KvK-nummer/ numer rejestracji w Izbie Handlowej (NL): 83451013

Btw-nummer / numer VAT (NL): NL00385695B35

§ 3. Zastosowanie

 1. Warunki mają zastosowanie w przypadku każdej oferty wystosowaną przez Sprzedawcę i każdej zawartej na odległość umowy dotyczącej zakupu e-booka między Sprzedawcą a Kupującym.

 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst Ogólnych Warunków zostaje przekazany Kupującemu drogą elektroniczną w sposób umożliwiający w łatwy sposób zapisanie i przechowanie ich na trwałym nośniku danych.

 1. W przypadku umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zastosowanie warunków Przedsiębiorcy zostaje bezwzględnie wykluczone.

 2. Sytuacje nieuregulowane w Ogólnych Warunkach zostaną ocenione zgodnie z duchem ustaleń zawartych w tym dokumencie.

 3. Niejasności co do interpretacji jednego lub kilku artykułów zostaną rozstrzygnięte w duchu tego dokumentu.

§ 4. Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczoną ważność lub jej realizacja wiąże się z określonymi warunkami, zostaje to zawarte w ofercie.

 2. Oferta zawiera dokładny i całkowity opis oferowanych produktów. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby dać Konsumentowi lub Przedsiębiorcy możliwość właściwej oceny produktu. Jeśli Sprzedawca korzysta ze zdjęć, dają one rzetelny obraz produktu.

 3. Wszystkie zdjęcia i dane zawarte w ofercie są wskazówką / sugestią i nie stanowią podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

 4. Oczywiste błędy i pomyłki w ofercie nie wiążą Sprzedawcy.

§ 5. Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną, w momencie akceptacji przez Kupującego oferty i spełnienia przez niego opisanych w ofercie warunków.

 2. Sprzedający dba o odpowiednie techniczne i organizacyjne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie przepływu danych i zabezpieczenie strony internetowej. Jeśli uregulowanie należności za zakup ma miejsce drogą elektroniczną Sprzedający zabezpiecza w odpowiedni sposób taka możliwość płatności.

§ 6. Wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy dla Konsumentów

 1. Sprzedawca ma prawo wyłączyć produkty podane w punkcie 2 tego paragrafu z możliwości odstąpienia od umowy. Możliwość ta ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Sprzedawca poinformował Konsumenta o tej opcji w ofercie lub też przed zawarciem umowy.

 2. Wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy lub anulowanie zamówienia ma zastosowanie na każdy zakup e-booka w związku z charakterem zawartej umowy.

§ 7. Cena

 1. W ciągu terminu podanego w ofercie cena produktu nie ulega zmianie, z wyłączeniem zmiany wywołanej dopasowaniem taryf podatkowych (BTW/VAT).

 2. Ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sprzedawcy podane są włącznie z podatkiem VAT (NL: BTW).

 3. Wszystkie ceny zostają podane z zastrzeżeniem błędów w pisowni i druku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takowe błędy. W takiej sytuacji Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu za błędną cenę.

§ 8. Zgodność produktu i odpowiedzialność cywilno-prawna